Používáme cookies a podobné technologie v nezbytném rozsahu pro správnou funkci webu.

Před procházením našich stránek se můžete seznámit s prohlášením o ochraně vašich osobních dat.


Ekopress

0
 
 

Výběr titulů
Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek

Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek

Ekonomická analýza

Ochrana František


Cena: Kč 230 (běžná cena)

Cena: Kč 207 (sleva 10 %)

Dostupnost: sklademVydavatel: Ekopress

Vyšlo: 2008/11

ISBN: 978-80-86929-46-0

EAN: 9788086929460

Stran: 154

Rozměr: A5

Provedeni: Měkká vazba

Veřejné zakázky představují významný alokační institut veřejných zdrojů. Realizované veřejné zakázky v současné době „absorbují“ přibližně 10 procent vytvořeného HDP. To staví otázku, jak hospodárně, efektivně a účelně jsou tyto zdroje využívány.

Ekonomicky racionální nakládání s veřejnými zdroji, které jsou používány na veřejné zakázky, vyžaduje patřičně realizovat jak právní procedury související se zadáváním, hodnocením a kontrolou veřejných zakázek, tak dbát i na ekonomickou (obsahově věcnou) stránku všech procedur zadávacího a realizačního procesu veřejných zakázek. Tomuto problému je věnována tato publikace.

Kniha analyzuje roli všech aktérů, kteří vstupují do zadávacího řízení, hodnotícího a výběrového procesu veřejných zakázek. Z pohledu zadavatele stanovuje a podrobně zkoumá jednotlivé kroky, které je zadavatel povinen činit z hlediska zákona o veřejných zakázkách a jeho povinnosti v oblasti ekonomické kontroly, které mu plynou ze zákona o finanční kontrole. Dále dává zadavatelům metodické návody, jak stanovovat technické podmínky veřejné zakázky, její předmět, cíle, váhy a postup při definování způsobů zadávání veřejné zakázky. Dalším aktérem veřejných zakázek je uchazeč o veřejnou zakázku. Publikace analyzuje způsoby a kroky, jak provádět analýzu vlastního postavení na konkurenčním trhu potenciálních uchazečů o veřejnou zakázku tak, aby uchazeč zvýšil svoji šanci k jejímu získání. Kniha podává metodické návody, jak analyzovat zadávací dokumentaci a jak s ohledem na výsledky této analýzy formulovat obsah nabídky. Třetím aktérem, vstupujícím do procesu hodnocení veřejných zakázek, je komise pro hodnocení nabídek. Publikace analyzuje jednotlivé metodické kroky jak postupovat při hodnocení nabídek podle kritéria nejnižší nabídkové ceny a při hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky, a to jak v případě stanovení, tak i nestanovení vah dílčích kritérií zadavatelem. Závěrečná kapitola je věnována kontrole veřejných zakázek. Publikace podává klasifi kaci kontrol a odpovědností za jejich provádění. Podrobně zkoumá povinnost zadavatele v oblasti interní kontroly veřejných zakázek (kontrola ex ante, průběžná kontrola, kontrola ex post) a roli subjektů realizujících vnější kontrolu veřejných zakázek, kterou provádí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Nejvyšší kontrolní úřad.

Poznatky z praxe veřejných zakázek ukazují, že v oblasti zadávání, hodnocení a kontroly veřejných zakázek existují značné rezervy s racionálně efektivním nakládáním se zdroji. Změnit soudobý stav předpokládá vědět, jak daný stav změnit. Možné odpovědi jak realizovat žádoucí změny, ukazuje tato publikace. Kniha je metodicky zpracována tak, aby každý subjekt zadávacího procesu veřejných zakázek (zadavatel, uchazeč o veřejnou zakázku, hodnotící komise) dovedl na základě uvedených postupů zefektivnit svoji činnost. Kontrolní subjekty naleznou v publikaci řadu podnětů a metodických postupů, jak naplnit ustanovení zákona o veřejných zakázkách a zákona o finanční kontrole.