Ekopress

0
 
 

Reklamační řád

Reklamace zboží v záruční době se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

  • má vlastnosti, které si strany ujednaly,
  • se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
  • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží po dobu 24 měsíců (není-li dále uvedeno jinak), která začíná běžet od okamžiku převzetí zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Provozovatel odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. Má-li věc vady, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době.

Práva z vady se uplatňují u provozovatele a kupující je povinen vadné zboží provozovateli dodat na provozovnu, kde vadný výrobek zakoupil, popřípadě na adresu jeho sídla, aby mohla být vada posouzena.

Oprávněnost reklamace bude posouzena výrobcem, v některých případech dovozcem zboží, který následně vydá své písemné stanovisko. Kupující je povinen informovat se u provozovatele o výsledku reklamace do 30 dnů od odeslání reklamace a zboží provozovateli.

Nárok na reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

  • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
  • Neodborným zacházením či použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.
  • Zboží bylo poškozeno živly.
  • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s určenením zboží.
  • Zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

Jak postupovat při reklamaci

V případě, že kupující obdrží vadné, nefunkční či poškozené zboží, oznámí zjištěné vady co nejdříve prodávajícímu v místě, kde vadný výrobek zakoupil nebo na adrese sídla provozovatele, nejpozději však do 10 pracovních dnů po zjištění vady. Zboží zašle nebo předá kompletní tak, jak jej převzal.

V případě poškozením zboží při přepravě je kupující povinen sepsat s dopravcem protokol o vzniklé škodě a neprodleně o této skutečnosti informovat prodávajícího. Zboží je třeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku i jeho obalu během přepravy.

K reklamovanému zboží přiložte průvodní dopis s popisem závady, záruční list a kopii daňového dokladu nebo faktury.

Pro případ nutnosti vrácení peněz uveďte v průvodním dopisu číslo bankovního účtu. V případě, že zákazník nemá bankovní účet, budou mu peníze odeslány složenkou.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po řádném předložení Zboží k posouzení, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá Prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

 

Kontakt pro obchodní a platební styk:

Ekopress, s.r.o., K Oboře 578, Osnice, 252 42 Jesenice
Ičo: 61062529, Dič: CZ61062529
Registrace: Měst. soud Praha, odd. C, vložka 43180
Bankovní spojení: KB Praha 10, číslo účtu 7495450207/0100