©EKOPRESS
Organizace v podmínkách informační společnosti

Organizace v podmínkách informační společnosti

Střížová Vlasta, kolektiv

Provedení: Měkká vazba

Vydavatel: Oeconomica

ISBN: 9788024520728

Kč 453,–

Odkaz koš


Kniha je strukturována do tří tematických celků tak, aby obsahovala základní témata týkající se organizace.

• První tematický celek knihy tvoří pět kapitol, zabývajících se organizací, informacemi, systémovým pojetím organizace, okolím organizace, organizačními strukturami, změnami a konflikty v organizacích, bezpečností informací v organizaci a informačními technologiemi v organizaci.
• Druhý tematický celek tvoří tři kapitoly. Je orientovaný na uplatnění poznatků moderního managementu ve vztahu k organizaci v podmínkách informační společnosti. Obsahuje kapitoly týkající se strategického přístupu organizace a ICT, inovací v organizaci a schopností organizace fungovat na etických principech, uplatňovat společenskou odpovědnost a vytvářet kulturu organizace.
• Třetí tematický celek se ve třech kapitolách zaměřuje na komunikaci, motivaci a rozhodování v organizaci, které jsou významnou součástí podpory rozvoje a fungování organizace.

Publikace je určena všem, kteří mají zájem porozumět organizaci, její podstatě a různým vlivům na její změny, seznámit se s potřebnými informacemi a postupy, které jak pracovníkům, tak manažerům ze všech úrovní organizace mohou přinést ideu, jak překonávat problémy a předcházet poruchám ve fungování organizace. Publikace je také určena studentům, kterým může přinést teoretický pohled na možné přístupy k řešení problémů praxe a umožnit jim vyšší pravděpodobnost úspěchu při zvládání jejich úkolů. Autoři přistupovali k jednotlivým tématům této knihy na základě odborné práce jak v akademické sféře, tak v praxi, s ohledem na vývoj a budoucnost organizací v současném prostředí.