Ekopress

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem nebo návštěvníkem eshopu (dále jen "Uživatel"), svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsme společnost Ekopress, s.r.o. (dále jen "Správce"), IČO 61062529, se sídlem K Oboře 578, Osnice, 252 42 Jesenice, zapsaná u Měst. soud Praha, odd. C, vložka 43180.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.

Správce je právnickou osobou, která provozuje vydavatelství, kamennou prodejnu a internetový obchod https://www.ekopress.cz za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi.

V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání osobních údajů podléhajícím nařízením GDPR:

 • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a nebo služeb Správce,
 • v rámci jednání o uzavření smlouvy se Správcem,
 • s již uzavřenou smlouvou,
 • za dalším účelem (viz níže Osobní údaje – rozsah a zpracování).

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na zasilky@ekopress.cz a na telefonním čísle 776 301 872, 776 094 472.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako Správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:

 • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
 • Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.,
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy.

Osobní údaje – rozsah a účely zpracování

Evidované osobní údaje

 • fyzická osoba: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, cookies,
 • podnikající fyzická osoba: jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, daňové identifikační číslo, cookies,
 • právnická osoba: jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, identifikační a daňové identifikační číslo, cookies.

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů a pro pro naplnění těchto účelů.

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresu a telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např.nákup na eshopu, kontaktování ohledně zakázek, dodání zboží).

Vedení účetnictví

Jste-li Zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy:

 • za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Správcem a Zákazníkem,
 • plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii či soudu. Správce je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace se zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

Vedení uživatelského účtu

Vaše osobní údaje využíváme za účelem vedení uživatelského účtu. Děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že účet zakládáte, abyste získali kontrolu nad svými objednávkami, a to po dobu 4 let od poslední objednávky.

Oprávněným zájmem Správce je rovněž zasílání obchodních sdělení (plošných i individuálních) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Správce získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Uživateli.

Doba zpracování na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží je případně i účinnou obhajobou v případě sporu (doba zpracování je pak v tomto případě prodloužená o dobu, po kterou je případný spor veden).

Marketing – zasílání newsletterů

Pokud jste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od jeho udělení.

Tento souhlas můžete odvolat pomocí e-mailové adresy: zasilky@ekopress.cz.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies, JavaScript

Při procházení našeho webu používáme cookies, JavaScript a podobné technologie pro správnou funkci stránek a případné vytvoření objednávky.

Cookies pro cílení reklamy, analytické a další účely nejsou zpracovávány.

Náš eshop nelze procházet s nepovoleným JavaScriptem nebo zakázanými cookies (viz nastavení vašeho prohlížeče).

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů zpracovatelům a třetím osobám

Návazné služby

Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje uživatele třetím osobám, a to pro následující: online platba zboží, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, vyřizování reklamací.

Vydavatel platební karty (PSD2)

V lednu 2018 vešla v účinnost regulace Evropské unie s názvem PSD2 (Payment Service Directive), která přinesla změny v oblasti bezpečnosti a sjednocení plateb v rámci EU. Klíčovým požadavkem je tzv. SCA, což je označení pro požadavek na silné ověření uživatelů při platbách na dálku.

Týká se všech transakcí provedených kartou vydanou evropským vydavatelem a procesované evropským zpracovatelem. Toto ustanovení vyžaduje, aby platící zákazník byl ověřen tak, aby bylo prokázáno, že jde o skutečného, oprávněného držitele platební karty. K ověření platícího zákazníka dojde ještě před tím, než je platba autorizována a finanční prostředky strženy z účtu držitele karty.

TRA (Transaction Risk Analysis) – transakční riziková analýza

V současné době u všech e-commerce transakcí dochází k silnému ověření držitele karty a cílem karetních schémat je umožnit vydavatelským bankám uplatnění výjimky pomocí TRA.

Když držitel karty provádí online platbu, je v době transakce vyžadováno jeho ověření u vydavatele platební karty předáním níže uvedených dat a může tak dojít k uplatnění výjimky TRA ze silného ověření uživatele na straně vydavatele platební karty.

Pokud objednané zboží hradíte prostřednictvím naší platební brány, vydavateli Vaší platební karty předáváme Vaše následující údaje, aby tato výjimka mohla být uplatněna:

 • jméno,
 • e-mailová adresa,
 • domácí telefonní číslo / číslo mobilního telefonu vč. mezinárodní předvolby,
 • fakturační adresa vč. státu,
 • dodací adresa vč. státu.

Výše uvedená data jsou ukládána pouze u vydavatelů platebních karet za účelem možné výjimky TRA.

Zaměstanci, spolupracovníci, prodejny

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, jejichž Mlčenlivost řeší poslední bod.

 • pro plnění smlouvy a poskytování služeb předáváme kontakty v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa,
 • pro potřeby účetnictví – podnikající fyzická osoba: jméno a příjmení, obchodní firma, doručovací adresa, daňové identifikační číslo,
 • pro potřeby účetnictví – právnická osoba: jméno a příjmení, obchodní firma, fakturační adresa, doručovací adresa, identifikační a daňové identifikační číslo,
 • pokud zákazník uplatňuje práva z vadného plnění, odstupuje od kupní smlouvy, registruje se v internetovém obchodě, informuje Správce o skutečnosti, že uvedené osobní údaje jsou předávány franšízové prodejně, kterou si zákazník zvolí.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu zasilky@ekopress.cz.

 • máte právo na informace, které jsou plněné již touto informační stránkou se zásadami o zpracování osobních údajů,
 • díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč,
 • pokud shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování,
 • vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.,
 • v některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Budeme rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohli případné pochybení napravit.

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Správcem jsou příslušné české soudy.

Mlčenlivost

Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Platnost od 25. 5. 2018, Ekopress, s.r.o.

 

Další informace o titulech i nakladatelství získáte na telefonním čísle 776 094 472
nebo na e-mailové adrese: nakladatelstvi@ekopress.cz.